Användningen av ”elektrolyserat vatten” i ekologisk produktion är godkänd av EU

Så här säger EU’s expertgrupp för Ekologisk produktion, EGTOP, om användningen av hypoklorsyra,  producerad på plats med en utrustning av den typ Anolytech tillhandahåller (”elektrolyserat vatten”) :

Saxat ur rapporten ”Final_report_egtop_on_cleaning_disinfectant_en”:

The substances listed in Annex VII(1) have been authorized for organic production in EU. In the Group’s (Expert Group for Technical Advice on Organic Production ) opinion, there is a broad consensus that these substances (listed in Annex VII(1) are in line with the objectives and principles of organic production.

De ämnen som förtecknas i bilaga VII (1) har godkänts för ekologisk produktion i EU. I gruppens yttrande (Expertgrupp för teknisk rådgivning om ekologisk produktion) finns det ett brett samförstånd om att dessa ämnen (förtecknade i bilaga VII.1) är i linje med målen och principerna för ekologisk produktion.

 

Gruppen  sammanfatttar sina åsikter så här:

In the Group’s opinion, the use of electrolysed water is similar to the use of sodium hypochlorite. It may therefore be used for all purposes for which sodium hypochlorite is authorized, but not for any other purposes. For the time being the Group sees no need to mention electrolyzed water explicitly.

Enligt gruppens uppfattning är användningen av elektrolyserat vatten liknande användningen av natriumhypoklorit. Det kan därför användas för alla ändamål för vilka natriumhypoklorit är godkänt, men inte för något annat ändamål. För närvarande ser gruppen ingen anledning att tydligt ange elektrolyserat vatten.


Ladda ned rapporten här

Eller via EU’s hemsida:

Klicka här